Kontakt
+48 71 719 90 09
Kategorie

Klauzula Informacyjna

Wrocław 01-03-2022

 

Załącznik nr2 do Regulaminu Sklepu Internetowego „stercontrol.pl”

 

Klauzula Informacyjna STERCONTROL Sp. z o.o.

dla Klientów Sklepu Internetowego „stercontrol.pl”

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od ……..marca 2022 r.  będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez STERCONTROL Sp z o.o.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że od dnia 01 marca 2022r. obowiązywać będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STERCONTROL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, NIP: 8943182214, KRS: 0000956640, email:[email protected]

 

 1. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych
  1. zawarcia i realizacji zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji zleceń/ zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia2016/679,
  2. marketingu bezpośredniego usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit.F Rozporządzenia 2016/679),
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i realizacją zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy,  jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia2016/679),
  4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia2016/679),
  5. dla celów: analitycznych i statystycznych, których przetwarzanie wynika z prawnieuzasadnionych

interesów realizowanych przez Sprzedawcę  (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679).

 

 1. Okres przechowywaniadanych
  1. w celu wykonania przez Sprzedawcę zlecenia/zamówienia jednostkowego, umowy/umów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczenia – przez okres 6 lat do momentu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego lub zakończeniaumowy/umów,
  2. w celu realizacji przez Sprzedawcę marketingu bezpośredniego – przez czas trwania relacji biznesowych i 5 lat po ich zakończeniu albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
  3. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięciaobowiązku

przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.

 

 1. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim, z którymi współpracuje Sprzedawca, na potrzeby świadczenia usługSlepu Internetowego stercontrol.pl, takim jak:
  1. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, logistyczne,
  2. firmaksięgowa,
  3. firma prawnicze iwindykacyjne,
  4. firmy informatyczne,
  5. biura informacjigospodarczej,
  6. organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.sądy,

prokuratura, urząd skarbowy oraz inne organy administracyjne).


 1. W każdym czasie przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danychosobowych:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danychosobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danychosobowych,
  4. prawo do ograniczeniaprzetwarzania
  5. przeniesieniadanych

 

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prosimy o kierowanie sprzeciwu drogą pisemną na adres firmy STERCONTROL Sp. z o.o. lub elektroniczną na adres email:[email protected]
 2. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę taką wycofać zgodę  drogą   pisemną   na  adres  firmy   STERCONTROL Sp. z o.o. lub elektroniczną na adres email: [email protected]
 3. Podane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UrzęduOchrony

Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest wymagane przez STERCONTROL Sp. z o.o. w celu zwarcia i realizacji umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego za wyjątkiem danych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości zwarcia i realizacji umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunkucywilno-prawnego.

 

 

 

STERCONTROL Sp. z o.o.