Kontakt +48 71-719-90-09
Email: [email protected]

Regulamin sklepu

§. 1. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego stercontrol.pl dostępnego pod adresem http://www.stercontrol.pl/

2. Właścicielami Sklepu Internetowego stercontrol.pl jest:

a) Marek Grdeń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STERCONTROL Marek Grdeń, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7, kod pocztowy 53-238, NIP 8821954087, REGON 021136341, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3.Właściciel Sklepu Internetowego stercontrol.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

§. 2. Definicje

1. Sprzedawca, Sklep – Właściciele Sklepu Internetowego stercontrol.pl, o których mowa w §. 1. ust. 1 i 2 Regulaminu,

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.,

8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

 

§. 3. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego stercontrol.pl.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego stercontrol.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.

3. Przedmiotem świadczenia są komponenty znanych liderów branży automatyki.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 7.

7. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na osobie lub rzeczy wynikające z użytkowania zakupionego asortymentu.

 

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Włączoną obsługę plików Cookies,

d. Aktywny adres e-mail

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies.  Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. Sposób porozumiewania się z Klientem

 

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się we Wrocławiu,  przy ul. Ostrowskiego 7, kod pocztowy 53-238.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected] a także telefonicznie (071) 719 90 09  w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze.

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie http://www.stercontrol.pl/informacje-o-firmie

 

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. Są to:

a)Firma,

b)Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c)Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d)Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e)Numer telefonu.

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji,  stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10.

7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient  nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a)cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b)działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d)uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e)Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f)Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g)podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawca ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

 

§. 7. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego stercontrol.pl

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego stercontrol.pl są: Sprzedawca oraz Klient będący Przedsiębiorcą lub Konsumentem

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a)podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 oraz

b)zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi sprzedaż na rzecz Klientów będącym Przedsiębiorcami.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8:00 – 16:00.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a)wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b)dodania ich do koszyka,

c)wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d)zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e)dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

f)kliknięcia przycisku "Zamawiam".

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 48 godzin liczonych w dni robocze, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a)zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b)odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c)propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt 3 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt 3 jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu stercontrol.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i nie zawierają podatku VAT, który jest doliczany po przejściu do koszyka zamówień. Podane ceny nie zawierają także kosztów przesyłki.

14. Do każdej przesyłki Sprzedawca załącza fakturę VAT, będącą jednocześnie dowodem zakupu.

 

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w terminach i w sposób podanych na stronie sklepu Sprzedawcy stercontrol.pl lub uzgodnionych indywidualnie z Klientem.

2. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas weryfikacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

3. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy (przedpłata),

b) przy odbiorze, czyli za pobraniem.

c) Pałatność online - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

2. Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto Sprzedawcy: STERCONTROL.
3. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".
4. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty e-mailem na adres [email protected]
5. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie lub otrzymania potwierdzenia wpłaty na konto Sprzedawcy.

 

§. 10. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy stercontrol.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

§. 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego stercontrol.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 i 2 Regulaminu.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny realizacji umowy. Konsekwencją niepodania niniejszych danych będzie brak możliwości zrealizowania umowy.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłączenie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta przez okres nieoznaczony Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie check-boxa podczas rejestrowania konta lub składania zamówienia przy czym cel w jakim będzie następowało przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, jest określany każdorazowo przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.

4. Pozyskane dane osobowe podlegają profilowaniu jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, która jest udzielana poprzez zaznaczenie pola „check-box” zaznaczenie check-boxa podczas rejestrowania konta lub składania zamówienia

5. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez właśnie dyspozycji na adres [email protected] lub listowanie na adres STERCONTROL Marek Grdeń, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

7. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru.

8. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

9. Sprzedawca stosuje środki organizacyjne i techniczne zabezpieczające powierzone dane osobowe przed niepożądanym ujawnieniem, zniszczeniem lub modyfikacją w zakresie przewidzianym w art. 32 RODO.

10. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

11. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania,  żądania ich usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu bądź wniesienia skargi do organu nadzorczego

13. Skorzystanie  z praw wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

14.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

15. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

16. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych do przetwarzania Klienta, Sprzedawca stosownie do art. 33 RODO,  zobowiązany jest:

a. niezwłocznie poinformować o tym Kupującego, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia,

b. bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia- zgłosić je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55 RODO, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

c. wdrożyć odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i zastosować je do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności takie środki jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym dostępu do tych danych osobowych;

d. zastosować środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;

e. jeżeli naruszenie ochrony dany osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, zawiadomić tę osobę o naruszeniu, chyba że zostały  wdrożone środki o których mowa w pkt. d i e niniejszego ustępu.

 

§. 12. Reklamacje

1. Towary zakupione w Sklepie Sprzedawcy objęte są gwarancją producenta, na podstawie której Klient może dochodzić napraw gwarancyjnych, wykonywanych przez producenta towaru. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że każdy produkt poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

2. Zgodnie z art. 558 k.c. Sprzedawca wyłącza niniejszym swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne lub prawne towarów nabytych w sklepie Sprzedającego.

3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a)Imię i nazwisko/Firma,

b)numer zamówienia

c)datę zakupu,

d)opis przyczyny reklamacji.

5. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

6. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

7. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: [email protected]

8. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie do 14 dni.

 

§. 13. Zwroty towarów

1. Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego. Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona tak, aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas transportu. Za wszelkie uszkodzenia produktu, opakowania powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Tym samym odmawiamy prawa do zwrotu towaru uszkodzonego (lub z uszkodzonym opakowaniem, uniemożliwiającym dalszą odsprzedaż towaru). Towar uszkodzony podczas transportu zostanie zwrócony do Zamawiającego.
UWAGA: Nie odbieramy przesyłek za pobraniem!

3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar. Oryginalne opakowanie producenta nie może być naruszone i/lub uszkodzone! Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez stercontrol.pl zwróconego towaru, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez stercontrol.pl na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką lub za pomocą przelewu.

§. 14. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

6. Regulamin obowiązuje od dnia  25-05-2018.