Kontakt
+48 71 719 90 09
Kategorie

Regulamin sklepu

§. 1. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego o nazwie „stercontrol.pl” dostępnego pod adresem http://www.stercontrol.pl/

2. Właścicielami Sklepu Internetowego stercontrol.pl jest:

a)  STERCONTROL sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, NIP:8943182214, REGON: 521391342

3.Właściciel Sklepu Internetowego stercontrol.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

§. 2. Definicje

1. Sprzedawca, Sklep – Właściciele Sklepu Internetowego stercontrol.pl, o których mowa w §. 1. ust. 1 i 2 Regulaminu,

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać  zakupu  towarów oferowanych przez sklep internetowy „ stercontrol.pl”

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 162 z pozn, zm. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1,

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5. Regulamin – Regulamin sklepu internetowe stercontrol.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

7. Konto Klienta – moduł oraz funkcjonalność  dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła (rejestracja Klienta), umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, itp.,

8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

 

 

§. 3. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego stercontrol.pl towarów dostępnych w tymże sklepie.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego stercontrol.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a także na świadczeniu usługi „Newsletter”, której definicja znajduje się w ust. 4 poniżej.

3. Przedmiotem świadczenia są komponenty znanych liderów branży automatyki. Asortyment Sklepu Internetowego jest zmienny i zależny od dostawców sklepu.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia przez Klienta dobrowolnej zgodyna przesyłanie mu informacji handlowych na wskazany na koncie Klienta adres email.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas utrzymywania przez Klienta swojego konta w portalu, względnie utrzymania konta Klienta przez Sprzedawcę (właściciela portalu).

6. Po dokonaniu rejestracji, Klient  możne składać Zamówienia, w sposób określony w ust. 7 poniżej

7. Klient, który dokonał rejestracji,  może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło oraz wypełniając formularz Zamówienia.

8. Zamówienia realizowane są przez sklep  na terytorium Polski.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na osobie lub rzeczy wynikające z użytkowania zakupionego asortymentu.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

d. Aktywny adres e-mail

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies.  Klient może wyrazić zgodę na wyłączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. Dane kontaktowe Sklepu Internetowego, sposób przekazywania informacji  i składania reklamacji

 

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się we Wrocławiu,  przy ul. Ostrowskiego 9, kod pocztowy 53-238.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected] a także telefonicznie (071) 719 90 09  w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze.

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email  [email protected]

4. Reklamacje złożone przez Klienta są rozpatrywane w sposób i w terminach przewidzianych  przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także w witrynie internetowej Sprzedawcy pod adresem http://www.stercontrol.pl/informacje-o-firmie.

 

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Rejestracja Klienta jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest w portalu (witrynie internetowej) sklepu Internetowego indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. Są to:

a)Firma Klienta, jeśli jest on przedsiębiorcą,

b)Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),j

c)Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d)Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e)Numer telefonu Klienta.

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji,  stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz wolę założenia przez Klienta konta.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży  towarów drogą elektroniczną  dochodzi z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta, poprzez wypełnienie na stronie sklepu internetowego formularza Zamówienia oraz zaakceptowanie go przez Sklep Internetowy.

7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta, w przypadkach określonych w ust. 11 poniżej.

8. Klient może w każdym czasie wyrejestrować swoje konto z portalu Sklepu Internetowego. Nie uchyla toobowiązku zapłaty za ostatnio złożone przez Klienta zamówienie. 

9. Sprzedawca może wyrejestrować z portalu Sklepu Internetowego Klienta, który nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto  w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10. Wyrejestrowanie konta Klienta przez Klienta lub przez Sprzedawcę jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz w dalszej kolejności  jego usunięciem.

11. Sprzedawca może wyrejestrować konto Klienta i zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną,, jeśli:

a)cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b)działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d)uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e)Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f)Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g)podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jak danych  Klienta danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

12. Oświadczenie o odmowie dalszego  świadczenia dla Klienta oraz wyrejestrowaniu Konta Klienta złożone przez Sprzedawcę, zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.

13. Oświadczenie o wyrejestrowaniu Konta Klienta  składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

14. Jeżeli wyrejestrowanie Konta Klienta nastąpiło ze strony Sprzedawcy, ponowna rejestracja jest możliwa po zatwierdzeniu go przez Klienta.

15. Wyrejestrowanie Konta Klienta przez Klienta lub Sprzedawcę, albo też za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dnikalendarzowych ?

 

§. 7. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego „stercontrol.pl”.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego „stercontrol.pl” są: Sprzedawca oraz Klient będący Przedsiębiorcą lub Konsumentem

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a)podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu powyżej oraz

b)zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi sprzedaż na rzecz Klientów będącym Przedsiębiorcami lub Konsumentami.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12 poniżej. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12 niniejszego poniżej.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjmowane  najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8:00 – 16:00,w  dni robocze, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a)wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b)dodania ich do koszyka,

c)wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d)zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e)dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

f)kliknięcia przycisku "Zamawiam".

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 48 godzin liczonych w dni robocze, tj. dwóch dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a)zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b)odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c)propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt 3 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 lit c ) jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.W przypadku niezaakceptowania kontroferty  przez Klienta, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną. 

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Internetowego „stercontrol.pl” podawane są w polskich złotych (PLN)  w kwocie netto i nie zawierają podatku VAT, który jest doliczany  każdorazowo w aktualnie obowiązującej stawce VAT, po przejściu do koszyka zamówień. Podane ceny nie zawierają także kosztów przesyłki. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, po stronie Sprzedawcy powstaje obowiązek zwrotu na rzecz Klienta ceny uiszczonej przez Klienta.

14. Do każdej przesyłki Sprzedawca załącza fakturę VAT, będącą jednocześnie dowodem zakupu.

 

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w terminach i w sposób podanych na stronie sklepu Sprzedawcy stercontrol.pl lub uzgodnionych indywidualnie z Klientem.

2. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas weryfikacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

3. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w witrynie internetowej sklepu stercontrol.pl  (przedpłata),

b)  przy odbiorze osobistym, płatność kartą płatniczą.

c) Płatność online - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatniczej  Dotpay.pl.

2. Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto Sprzedawcy: STERCONTROL Sp. z o.o., wskazane w witrynie internetowej sklepu „ stercontrol.pl”.
3. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".
4. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty e-mailem na adres [email protected]
5. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie lub otrzymania potwierdzenia wpłaty na konto Sprzedawcy.

6.  Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej ze sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego „ stercontrol.pl”,  umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 13 Regulaminu, poniżej.

§. 10. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy stercontrol.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za okresowe przerwy  działaniu Sklepu Internetowego stercontrol.pl,spowodowaną czynnikami od niego niezależnymi, w szczególności przyczynami spowodowanymi/ dotyczącymi podmiotów trzecich, dostarczających Sklepowi Internetowemu „stercontrol.pl” infrastrukturę  internetową (provider internetowy), infrastrukturę  informatyczną, oraz poszczególne moduły i funkcjonalności sklepu ( np. płatności online za pomocą platformy płatności elektronicznych) itp.

2. W razie wystąpienia utrudnień w obsłudze Konta danego Klienta,  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania  przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi Sklepu dla tego Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do swojego Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za użycie danych Klienta przez osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane przechowywane w witrynie internetowej „ stercontrol.pl ”  i systemie Sklepu Internetowego.

§. 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego „stercontrol.pl”, o którym mowa w §. 1. ust. 1 i 2 Regulaminu.

2. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny realizacji umowy. Konsekwencją niepodania niniejszych danych będzie brak możliwości zrealizowania umowy.

3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się wyłączenie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta przez okres nieoznaczony, z jednoczesną możliwością każdoczesnego wycofania przedmiotowej zgody. Udzielenie  przez Klienta przedmiotowej zgody następuje poprzez zaznaczenie zgody w odpowiednim check-boxana stronie Internetowej Sklepu Internetowego podczas rejestrowania Konta Klienta  lub składania zamówienia,  przy czym cel, w jakim będzie następowało przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, jest określany każdorazowo przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. Szczegółowe regulacje przedmiotowych kwestii znajdują się w zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu, pt. „Polityka prywatności”.

4. Pozyskane dane osobowe podlegają profilowaniu jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, która jest udzielana poprzez zaznaczenie pola „check-box” zaznaczenie check-boxa podczas rejestrowania konta lub składania zamówienia w witrynie internetowej „stercontrol.pl”. Szczegółowe regulacje przedmiotowych kwestii znajdują się w zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu, pt. „Polityka prywatności”.

a. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą przez okres wykonywania umowy oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy aż do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

5. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez wysłanie dyspozycji na adres [email protected] lub listowanie na adres STERCONTROL Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław

7. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez na podstawie Regulaminu w szczególności: firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej, dostawcom infrastruktury teleinformatycznej, podmiotom świadczącym usługi wspierające prowadzenie działalności w celu dostarczenia towaru, dostawcom infrastruktury teleinformatycznej, podmiotom świadczącym usługi wspierające prowadzenie działalności przez Sprzedawcę itp.

8. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

9. Sprzedawca stosuje środki organizacyjne i techniczne zabezpieczające powierzone dane osobowe przed niepożądanym ujawnieniem, zniszczeniem lub modyfikacją w zakresie przewidzianym w art. 32 RODO.

10. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych przez nich innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

11. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( tzw. RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania,  żądania ich usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu bądź wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. Skorzystanie  z praw wskazanych w ust. 12 zd.  niniejszego paragrafu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

14.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

15. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratur,  będących w toku postępowań sądowych lub administracyjnych  oraz w celu dochodzenia innych roszczeń, w tym odszkodowawczych, a także danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

16. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych do przetwarzania Klienta, Sprzedawca stosownie do art. 33 i 34  RODO,  zobowiązany jest:

a. niezwłocznie poinformować o tym Kupującego, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia,

b. bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia- zgłosić je organowi nadzorczemu, właściwemu stosownie do art. 55 RODO, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

c. wdrożyć odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i zastosować je do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności takie środki jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym dostępu do tych danych osobowych;

d. zastosować środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;

e. jeżeli naruszenie ochrony dany osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, zawiadomić tę osobę o naruszeniu, chyba że zostały  wdrożone środki o których mowa w pkt. d i e niniejszego ustępu.

 

§. 12. Reklamacje

1. Towary zakupione w Sklepie Sprzedawcy objęte są gwarancją producenta, na podstawie której Klient może dochodzić napraw gwarancyjnych, wykonywanych przez producenta towaru. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że każdy produkt poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

2. Zgodnie z art. 558 k.c. Sprzedawca wyłącza niniejszym swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne lub prawne towarów nabytych w sklepie Sprzedającego w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.

3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, udostępnionym w witrynie internetowej sklepu internetowego stercontrol.pl, zawierającym następujące pola do wypełnienia :

a)Imię i nazwisko/Firma,

b)numer zamówienia

c)datę zakupu,

d)opis przyczyny reklamacji.

e) żądanie naprawy lub wymiany rzeczy na nową.

5. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi  Klienta o konieczności jej uzupełnienia.

6. Zastosowanie się do ust.4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

7. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: [email protected]

8. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie do 14 dni.

 

§. 13. Zwroty towarów

  1. Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia odbioru zakupionej rzeczy.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysyłka oświadczenia przez  przed jego upływem. Oświadczenie Klient może złożyć na formularzu udostępnionym w witrynie internetowej Sklepu Internetowego „ stercontrol.pl”, który dla jego skuteczności należy wydrukować i nadać przesyłką poleconą pod adres siedziby Sprzedawcy.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient, będący konsumentem, powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną i zabezpieczoną przez jej zniszczeniem w transporcie  w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego. Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona w taki  sposób, aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas transportu. Za wszelkie uszkodzenia produktu lub uszkodzenia opakowania powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi Klient. Tym samym Sprzedawca odmówi prawa do zwrotu towaru uszkodzonego (lub z uszkodzonym opakowaniem, uniemożliwiającym dalszą odsprzedaż towaru). Towar uszkodzony podczas transportu zostanie zwrócony do Zamawiającego.
UWAGA: Sprzedawca nie odbieram przesyłek nadanych przez Klienta  za pobraniem!

3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nigdy nie używanego (tj. nie noszącego jakichkolwiek śladów używania towaru) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar. Oryginalne opakowanie producenta nie może być naruszone i/lub uszkodzone! Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę, jako dowód dokonania zapłaty.

4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny zakupu odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez stercontrol.pl zwróconego towaru, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez stercontrol.pl na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego

 

§. 14. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące  przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu Internetowego „stercontrol.pl” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. O każdej zmianie/ aktualizacji przedmiotowego Regulaminu Klient będzie informowany  na zasadach określonych w  ust 5 Regulaminu poniżej.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego „stercontrol.pl” są odpowiednio następujące załączniki: Załącznik nr 1 pn.  „Polityka prywatności” oraz Załącznik nr 2 pn. „ Klauzula informacyjna”.

6.O każdej zmianie Regulaminu lub jego integralnych części Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem niezaakceptowania zmiany i wyrejestrowania Konta Klienta w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

7. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w witrynie internetowej, nie później niż od dnia 28-03-2022.